Regulamin aplikacji

 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Dature (zwana wczesniej usługą Smartstock) przez Smartstock spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Królowej Jadwigi 43, 61-817 Poznań) wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802331, numer NIP 7812000413, zwaną dalej „Smartstock”.

1. Definicje

Przez użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania uznaje się:

„Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

„Dzień roboczy” oznacza dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 „Podmiot Stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot prawny, który znajduje się w posiadaniu strony, w którego posiadaniu znajduje się strona lub który znajduje się we wspólnym posiadaniu ze stroną. „Posiadanie” oznacza dla celów niniejszej definicji ponad 50% udział w podmiocie.

 „Dane Klienta” oznaczają dane przekazywane przez Klienta w formacie wymaganym przez Smartstock niezbędne do właściwego świadczenia usług Produktu, w szczególności historia sprzedaży, stany magazynowe, indeksy towarowe, niezbędne do prawidłowego działania Produktu. Dane Klienta są zdefiniowane w Dokumentacji Produktu.

 „Użytkownik Końcowy” to każdy użytkownik, któremu Klient umożliwia dostęp do Danych Klienta udostępnianych w ramach Usług Dature lub w inny sposób umożliwia korzystanie z Usług Dature.

„Usługa Dature”/ „Produkt” to usługa Dature Premium lub Dature Enterprise świadczona przez Smartstock, którą Klient zamawia w Zamówieniu Klienta.

 „Wersja Ewaluacyjna” to wersja ewaluacyjna, wersja beta lub innego rodzaju wersja przedpremierowa lub dostępna przed premierą funkcja Usług Dature, udostępniona przez Smartstock w celu uzyskania opinii Klientów na jej temat.

„Subskrypcja” to rejestracja dokonana w celu korzystania z Usług Dature przez dany Okres Obowiązywania określony w Zamówieniu Klienta. Klient może dokonać zakupu kilku Subskrypcji, które mogą być administrowane oddzielnie i które będą podlegać postanowieniom oddzielnego Zamówienia Klienta.

„Okres Obowiązywania” to okres ważności Subskrypcji Określony w Zamówieniu Klienta.

„Konto” – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Usługi Dature przypisanych Klientowi, dzięki którym Klient lub upoważniony przez niego Użytkownik Końcowy może korzystać z dostarczanych usług.

„Licencja subskrypcyjna” (LS) – prawo do korzystania z Usług Dature w ramach wybranego Produktu przez okres i na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie. LS przydzielana jest na zasadzie aktywacji konta. Szczegóły dotyczące zakładania kont umieszczone są w Dokumentacji Produktu.

2. Przedmiot Umowy, rodzaje i zakres usług

Przedmiotem umowy jest udzielenie Klientowi dostępu do Usługi Dature (Produkt) działającej pod adresem wskazanym w Zamówieniu, umożliwiającego Klientowi (w tym upoważnionym przez Klienta Użytkownikom Końcowym) korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną przez Smartstock (zgodnie z Zamówieniem, niniejszym Regulaminem oraz innymi załącznikami), w szczególności z usług umożliwiających kalkulowanie prognoz popytu i generowanie rekomendacji zatowarowania (w zależności od Produktu wymienionego w Zamówieniu Klienta).

W zakresie w jakim Usługa Dature opiera się na zastosowaniu technologii lub zasobów zewnętrznych (Microsoft Azure) wobec ich akceptacji oraz zatwierdzenia warunków korzystania przez Klienta, odpowiednie zastosowanie znajdą również zaakceptowane warunki dostarczanej przez Dostawcę technologii zewnętrznej.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Dature

Umowa o świadczenie Usługi Dature zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie wypełnionego Zamówienia Klienta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient podając dane do wypełnienia Zamówienie zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie lub podanych przez wskazanych Użytkowników Końcowych Klienta. Wszelkie treści i dane przesłane przez osoby trzecie autoryzujące się danymi Klienta lub jego Użytkownika Końcowego, będą przypisane Klientowi.

4. Warunki świadczenia

A. Prawo do używania.

Smartstock udziela Klientowi prawa dostępu do Usługi Dature i korzystania z niej zgodnie z dalszym opisem zawartym w Regulaminie. Smartstock zastrzega wszystkie prawa, które w sposób jednoznaczny nie zostały przyznane Klientowi.

Niezbędne do korzystania z Usług Dature jest zaakceptowanie przez Klienta lub jego Użytkowników Końcowych warunków Umowy dotyczących chmury Microsoft Azure.

B. Dozwolony użytek.

Klient może korzystać z Usług Dature wyłącznie zgodnie z warunkami Zamówienia oraz niniejszego Regulaminu. Klient nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani obchodzić ograniczeń technicznych dotyczących Produktu. Klient nie może wyłączać, modyfikować ani w inny sposób próbować omijać mechanizmów służących do pomiaru korzystania przez Klienta z Usługi Dature. Klient nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać, przekazywać ani hostować Usługi Dature ani jego części osobom trzecim ani na ich rzecz, chyba że postanowienia odpowiednich warunków wyraźnie na to zezwalają.

C. Użytkownicy Końcowi.

Klient sprawuje kontrolę nad dostępem do Usługi Dature przez Użytkowników Końcowych. Ponadto Klient ponosi pełną odpowiedzialność (jak za własne działanie bądź zaniechanie) za korzystanie przez Użytkowników Końcowych z Usługi Dature w sposób zgodny z Zamówieniem i Regulaminem. Ani Klientowi, ani osobom uzyskującym dostęp do Usługi Dature za pośrednictwem Klienta nie wolno korzystać z Usługi Dature:

I. w sposób niezgodny z przepisami prawa (ustawowymi, wykonawczymi), warunkami Zamówienia oraz Regulaminu;

II. w sposób naruszający prawa osób trzecich;

III. w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych usług, urządzeń, danych, kont lub sieci ani zakłócania ich działania;

IV. w celu rozsyłania spamu lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania;

V. w sposób, który może być szkodliwy dla Usługi Dature lub zakłócić korzystanie z niej przez inne osoby;

VI. w celu działania na szkodę Smartstock.

Naruszenie postanowień zawartych w Zamówieniu lub Regulaminie może spowodować zawieszenie dostępu do Usługi Dature. Smartstock zawiesi dostęp do Usługi Dature wyłącznie w takim zakresie i w czasie, w jakim będzie to zasadniczo konieczne. O ile Smartstock nie uzna natychmiastowego zawieszenia danej Usługi Dature za konieczne, z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzi o zamiarze jej zawieszenia. Okres zawieszenia trwa przez okres wyjaśnienia potencjalnych wątpliwości.

D. Dane Klienta.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Dane znajdujące się w ramach jego Konta. Klient zadba o to, aby Smartstock dysponował wszelkimi prawami do Danych niezbędnymi do świadczenia przez Smartstock Usługi Dature na rzecz Klienta bez naruszania praw osób trzecich i bez nakładania na Smartstock innego rodzaju zobowiązań wobec Klienta lub osoby trzeciej. Smartstock nie przyjmuje na siebie obecnie ani nie przyjmie w przyszłości żadnych zobowiązań w odniesieniu do Danych Klienta lub korzystania przez Klienta z Usługi Dature innych niż zobowiązania wyraźnie określone w Zamówieniu czy w Regulaminie lub wymagane na mocy przepisów prawa. Klient zachowuje prawo własności do Danych niezbędnych do korzystania z Usługi Dature i udziela Smartstock ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania, przesyłania i rozpowszechniania Danych w celu świadczenia Usługi Klientowi. Smartstock może korzystać z Danych Klienta w celu usprawnienia Usługi, statystyk i analiz, w trakcie i po jej zakończeniu, według własnego uznania, o ile ujawnione dane nie identyfikują Klienta. Dostęp do Danych Klienta mogą uzyskać również inne podmioty niż Smartstock w szczególności podmioty, których uprawnienia dostępu wynikają z umowy dotyczącej chmury Microsoft lub jej dostawcy zgodnie z warunkami ustalonymi przez Microsoft, a także podmioty, których dostęp do Danych Klienta jest konieczny w celu umożliwienia świadczenia Usługi Dature dla Klienta

E. Odpowiedzialność za konta Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w poufności wszelkich niejawnych poświadczeń uwierzytelniających związanych z korzystaniem przez Klienta z Usługi Dature, w tym hasło i login. Klient musi bezzwłocznie informować Smartstock o wszelkich potencjalnych przypadkach niewłaściwego korzystania z kont lub poświadczeń uwierzytelniających Klienta oraz o wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa związanych z Usługą Dature. Klient przejmuje całe ryzyko usunięcia danych, niedostępności i przerw w świadczeniu usług wynikających z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient.

F. Portal administracyjny.

Klient będzie w stanie dodawać i usuwać Użytkowników Końcowych w sposób opisany w Dokumentacji Produktu.

G. Wspólny katalog danych.

Kiedy Klient zamawia Usługę Dature, korzystając z adresu e-mail znajdującego się w domenie organizacji, z którą jest związany, Usługa Dature dodaje Klienta do katalogu użytkowników korzystających z tej samej domeny e-mail. Dane Klienta umieszczone w katalogu (imię i nazwisko/nazwa, data zapisu oraz adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług Dature z domeny e-mail organizacji Klienta.

H. Wersje Ewaluacyjne (Zapoznawcze).

Smartstock może udostępniać Wersje Ewaluacyjne Usługi Dature. Wersje ewaluacyjne są udostępniane w stanie takim, w jakim są, ze wszystkimi wadami oraz w miarę dostępności, a także nie są objęte postanowieniami Regulaminu, Poziomu Wsparcia Technicznego ani wszelkich ograniczonych gwarancji. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Smartstock może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych.

I. Licencjonowanie Usług Dature.

Klient ma obowiązek uzyskać i przypisać odpowiednie licencje subskrypcyjne (LS) wymagane do korzystania z każdej z Usługi Dature. Każdy Użytkownik, który uzyskuje dostęp do Usługi Dature, musi mieć przypisaną LS na Użytkownika, chyba że określono to inaczej w Zamówieniu Klienta. Klientowi nie wolno korzystać z poszczególnych Usług Dature po wygaśnięciu dotyczących ich LS.

J. Warunki techniczne.

Wszelkie warunki techniczne pozwalające na korzystanie przez Klienta lub Użytkownika Końcowego z Usługi Dature zostały opisane w Dokumentacji Produktu.

K. Ograniczenia techniczne.

Klient musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych Usługi Dature opisanych w dostarczonej Dokumentacji Produktu, wymuszających używanie ich tylko w określony sposób. Klientowi nie wolno próbować obchodzić tych ograniczeń.

L. Zmiany i dostępność Usługi Dature.

Smartstock może wprowadzać do każdej Usługi Dature zmiany uzasadnione względami handlowymi, funkcjonalnymi czy prawnymi. Smartstock może zmodyfikować albo wypowiedzieć świadczenie Usługi Dature w dowolnym kraju, w którym organy administracji państwowej nałożyły na Smartstock wymogi, które (1) nie mają powszechnego zastosowania do firm działających w tym kraju, (2) stanowią okoliczności utrudniające Smartstock dalsze świadczenie Usługi Dature bez jej modyfikacji lub (3) prowadzą do uznania przez Smartstock, że niniejsze postanowienia lub Usługa Dature mogą pozostawać w sprzeczności z takimi wymogami. Jeśli Smartstock wypowie świadczenie Usługi Dature z przyczyn związanych z obowiązującymi przepisami Klienci otrzymają zniżkę równą kwocie zapłaconej z góry za okres po dacie wypowiedzenia.

M. Przestrzeganie przepisów prawa.

Smartstock nie odpowiada za przestrzeganie jakichkolwiek przepisów prawa mających zastosowanie do Klienta lub branży, w której działa Klient, ani za wykorzystanie przez Klienta Usługi Dature w ramach tej działalności.

Smartstock nie określa, czy Dane Klienta zawierają informacje podlegające określonym przepisom prawa. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów prawa mających zastosowanie do używania przez niego Usługi Dature, w tym przepisów dotyczących prywatności, danych osobowych, ochrony danych i zachowania poufności przesyłanych informacji.

Klient odpowiada za ustalenie czy Usługa Dature jest odpowiednia do przechowywania i przetwarzania informacji, które podlegają jakimkolwiek szczególnym przepisom prawa lub regulacjom, oraz za używanie Usługi Dature w sposób zgodny z wiążącymi Klienta zobowiązaniami prawnymi. Na Kliencie spoczywa obowiązek odpowiadania na wszelkie żądania osób trzecich w przedmiocie korzystania przez Klienta z Usługi Dature.

N. Usługi Profesjonalne.

Wszelkie usługi konfiguracji, migracji i wdrożenia Usług Smartstock, które nie są objęte Zamówieniem lub niniejszym Regulaminem wymagają zwarcia osobnej umowy Usług Profesjonalnych.

O. Wycofywanie usług i funkcji.

Na 3 miesiące przed usunięciem dowolnej istotnej funkcji lub zaprzestaniem świadczenia usługi Dature powiadomi o takim kroku Klienta, chyba że ze względów dotyczących bezpieczeństwa, względów prawych lub względów związanych z działaniem systemu wymagane będzie szybsze jej usunięcie. Nie dotyczy to Wersji Ewaluacyjnych.

5. Nabycie Usług

A. Zamówienie Usługi Dature

Nabycie usługi następuje na podstawie zaakceptowanego przez Klienta Zamówienia. Klient z góry deklaruje nabycie określonych Produktów, z których będzie korzystać w Okresie Obowiązywania, oraz zobowiązuje się uiścić płatność zgodnie z warunkami opisanymi w Zamówieniu.

W ograniczonym czasie Klient może otrzymać ograniczoną Usługę Dature bezpłatnie w ramach Subskrypcji w Wersji Ewaluacyjnej (tzw. Oferta Ograniczona). W takim przypadku postanowienia dotyczące cen, opłat za rezygnację, płatności i przechowywania danych mogą nie mieć zastosowania.

B. Zamawianie.

Składając zamówienie lub odnawiając Subskrypcję Usługi Dature, Klient zgadza się na warunki dotyczące danej Subskrypcji zawarte w Zamówieniu Klienta. O ile nie określono tego inaczej w Zamówieniu Klienta, Usługa Dature jest oferowana „w miarę jej dostępności”. Klient może składać zamówienia w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz udzielać im praw administracyjnych niezbędnych do zarządzania Subskrypcją. Podmioty Stowarzyszone nie mogą jednak składać Zamówień w ramach niniejszej umowy. Jeśli Klient przyzna Podmiotowi Stowarzyszonemu jakiekolwiek prawa względem Subskrypcji, Podmiot staje się związany warunkami korzystania z usługi, a Klient przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez Podmiot Stowarzyszony w związku z korzystaniem przez niego z Produktu.

W ramach niektórych ofert można modyfikować liczbę zamówionych Usług Dature zamówionych w Okresie Obowiązywania Subskrypcji. Dodatkowa liczba Usług Dature dodanych do Subskrypcji wygaśnie w momencie wygaśnięcia tej Subskrypcji.

C. Ceny i płatności.

Świadczenie Usług Dature jest płatne. Płatności są wymagalne i muszą być uiszczane zgodnie z warunkami Zamówienia Klienta.

Poziom cenowy wynika z zamówionych Usług Dature oraz zastosowanych Formuł Cenowych zawartych w Zamówieniu Klienta. W ramach niektórych ofert można modyfikować liczbę Usług Dature zamówionych w Okresie Obowiązywania, a poziom cenowy może być również odpowiednio korygowany.

Zmiany poziomu cenowego nie będą miały mocy wstecznej. W Okresie Obowiązywania Subskrypcji nie wzrosną ceny Usług Dature odnoszących się do Subskrypcji Klienta w porównaniu z cenami zawartymi w Zamówieniu Klienta w chwili rozpoczęcia Subskrypcji. Wyjątek stanowią pozycje o cenach oznaczonych w Zamówieniu Klienta jako tymczasowe oraz Wersje Ewaluacyjne. Wszystkie ceny i warunki płatności mogą podlegać zmianom na początku każdego okresu odnowienia Subskrypcji. Zmiany cen i warunków płatności będą komunikowane Klientowi przed upływem Okresu Obowiązywania w formie nowego Zamówienia Klienta na kolejny Okres Obowiązywania.

D. Prolongata.

Klient może zadeklarować w Zamówieniu Klienta chęć dokonania automatycznego odnowienie Subskrypcji na kolejny Okres Obowiązywania. Brak zaznaczenia w Zamówieniu Klienta opcji automatycznego odnowienia Subskrypcji skutkuje wypowiedzeniem Subskrypcji z Datą Wygaśnięcia Okresu Obowiązywania zawartą w Zamówieniu Klienta. Klient może zmienić ten wybór w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania, jednak nie później niż 14 dni przed Datą Wygaśnięcia wymienioną w Zamówieniu Klienta. Przed upływem Okresu Obowiązywania Smartstock powiadomi Klienta o zbliżającej się Dacie Wygaśnięcia i przekaże Klientowi Zamówienie na kolejny Okres Obowiązywania na warunkach zawartych w tym Zamówieniu.

W przypadku Oferty Ograniczonej odnowienie może nie być dozwolone.

E. Podatki.

Klient musi uiścić wszelkie stosowne podatki od towarów i usług, podatki od sprzedaży, podatki od przychodów lub inne podatki od transakcji, wynagrodzenia, opłaty, dopłaty lub opłaty ustawowe bądź podobne kwoty wymagane wobec korzystania z Usługi Dature i które zgodnie z prawem właściwym Smartstock może pobrać od Klienta.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wymagane przez prawo podatki od czynności cywilnoprawnych oraz inne podatki, w tym podatki związane z rozpowszechnianiem lub udostępnianiem Produktów na rzecz Podmiotów Stowarzyszonych Klienta.

6. Okres Obowiązywania, zawieszenie i wypowiedzenie

A. Okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie.

Umowa na korzystanie z Usług Dature obowiązuje w okresie wskazanym na Zamówieniu Klienta.

B. Wypowiedzenie Subskrypcji.

Jeśli Klient wypowie Subskrypcję na Usługi Dature w Okresie Obowiązywania, nie mają zastosowania warunki jakichkolwiek zwrotów dokonanych przez Klienta płatności, a w przypadku płatności miesięcznych Klient uiści kwoty należne płatności za pozostałą część Okresu Obowiązywania zgodnie z Zamówieniem Klienta.

C. Oferty Ograniczone.

Smartstock może wypowiedzieć Subskrypcję Oferty Ograniczonej w dowolnym momencie Okresu Obowiązywania ze skutkiem natychmiastowym i bez okresu wypowiedzenia.

D. Zawieszenie świadczenia.

Smartstock może zawiesić korzystanie przez Klienta z Usług Dature, jeśli:

I. istnieje uzasadniona konieczność zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Danych Klienta;

II. Klient nie reaguje w rozsądnym terminie na zgłoszenie domniemanego naruszenia praw osób trzecich;

III. Klient nie uiści należnych kwot wynikających z warunków korzystania z Usługi Dature lub;

IV. Klient naruszy inne postanowienia warunków korzystania lub nie będzie przestrzegać zasad wymienionych w Regulaminie;

W przypadku Ofert Ograniczonych Subskrypcja staje się nieaktywna ze względu na niekorzystanie przez Klienta z Usług Dature w sposób określony w Zamówieniu Klienta. W razie wystąpienia co najmniej jednego z powyższych warunków:

I. w przypadku Ofert Ograniczonych — Smartstock może natychmiast zawiesić korzystanie przez Klienta z Usług Dature lub Subskrypcję oraz konto bez powiadomienia;

II. w przypadku wszystkich innych Subskrypcji — zawieszenie będzie obowiązywać w stosunku do jak najmniejszej koniecznej części Usług Dature i tylko w czasie, gdy istnieje dana okoliczność lub konieczność.

Smartstock powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o zawieszeniu, chyba że zdaniem Smartstock istnieje konieczność natychmiastowego zawieszenia.

Smartstock powiadomi Klienta o zawieszeniu spowodowanym nieregulowaniem należności na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zawieszenia.

Jeśli Klient nie usunie w całości przyczyn zawieszenia w ciągu 30 dni od daty zawieszenia, Smartstock może wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję i usunąć Dane Klienta bez zachowania okresu przechowywania danych.

Ponadto Smartstock może wypowiedzieć Klientowi Subskrypcję w przypadku, gdy możliwość korzystania przez Klienta z Usług Dature zostanie zawieszona więcej niż dwa razy w ciągu dowolnego okresu 12-miesięcznego.

W przypadku zawieszenia z przyczyn o których mowa powyżej lub wypowiedzenia warunków korzystania z usługi przez Smartstock Klient zobowiązany jest do uregulowania wszelkich płatności zgodnie z Zamówieniem – o ile wcześniej ich nie uregulował.

7. Rękojmia i gwarancja.

A. Ograniczona rękojmia

Smartstock gwarantuje, że przez Okres Obowiązywania Usługa Dature będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem zawartym w dostarczonej Dokumentacji Produktu. Jeśli Produkt nie spełni warunków tej gwarancji, Smartstock — według własnego uznania — dokona naprawy.

W zakresie odpowiedniego poziomu świadczenia usługi, Smartsock będzie świadczyć na rzecz Klienta wsparcie techniczne na warunkach określonych w Umowie Poziomu Usług Wsparcia Technicznego.

B. Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu ograniczonej gwarancji.

Niniejsza ograniczona gwarancja podlega następującym ograniczeniom:

I. odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, której nie można wyłączyć na mocy prawa, obowiązuje tylko przez Okres Obowiązywania;

II. nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkiem, nadużyciem i używaniem Produktów w sposób niezgodny z niniejszą Umową, Regulaminem, Zamówieniem lub przekazaną przez Smartstock Dokumentacją Produktu i zawartymi tam instrukcjami ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Smartstock np. przerwami w dostępie Klienta do Internetu lub przerwami w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie;

III. nie ma zastosowania do Wersji Ewaluacyjnych ani Oferty Ograniczonej.

C. Zastrzeżenie odpowiedzialności.

Z zastrzeżeniem niniejszego punktu Smartstock nie udziela żadnych wyraźnych, dorozumianych, ustawowych ani innych rękojmi ani gwarancji, w tym rękojmi co do wartości handlowej ani przydatności do określonego celu. Powyższe odrzucenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w zakresie, w jakim nie zezwala na to prawo właściwe.

8. Obrona przed roszczeniami

A. Obrona.

Smartstock zobowiązuje się bronić Klienta przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Produkt ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych.

Klient zobowiązany jest do obrony interesów Smartstock przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie, które stanowią, że Dane Klienta, Rozwiązanie Klienta, Produkty Niepochodzące od Smartstock lub usługi, które Klient udostępnia pośrednio lub bezpośrednio w związku z używaniem Produktu, narusza ich prawa do patentu, prawa autorskie lub prawa do znaku towarowego lub niezgodnie z prawem korzysta z ich tajemnic handlowych lub roszczenia te wynikają z naruszenia Zasad Dozwolonego Użytku.

B. Ograniczenia.

Zobowiązania Smartstock określone w punkcie A powyżej nie będą mieć zastosowania, jeśli roszczenie lub orzeczenie sądu będzie dotyczyć:

I. dowolnego Rozwiązania Klienta, Danych Klienta, Produktów Niepochodzących od Smartstock, modyfikacji wprowadzonych przez Klienta w Produkcie, usług lub materiałów przekazanych lub udostępnionych przez Klienta w ramach korzystania z Produktu;

II. łączenia przez Klienta Produktu z Danymi Klienta lub Produktem Niepochodzącym od Smartstock, danymi lub procesami biznesowymi ani odszkodowań opartych na wartości takich Danych Klienta, Produktu Niepochodzącego od Smartstock, danych lub procesu biznesowego;

III. korzystania przez Klienta ze znaku towarowego Dature bez uprzedniego uzyskania od Smartstock wyraźnej pisemnej zgody lub korzystania przez Klienta z Produktu po powiadomieniu Klienta przez Smartstock o konieczności zaprzestania takich działań w związku z roszczeniem osoby trzeciej;

IV. rozpowszechniania przez Klienta Produktu wśród niestowarzyszonych osób trzecich lub korzystania z Produktu na rzecz takich osób trzecich; lub

V. Produktów udostępnianych nieodpłatnie.

C. Uprawnienia.

Jeśli Smartstock w sposób uzasadniony uzna, że roszczenie w rozumieniu punktu 8.B.i. powyżej może spowodować zakaz używania Produktu przez Klienta, wówczas Smartstock:

I. uzyska dla Klienta prawo do dalszego korzystania z Produktu albo

II. zmodyfikuje Produkt albo zastąpi Produkt jego funkcjonalnym odpowiednikiem, a następnie powiadomi Klienta o konieczności zaprzestania używania poprzedniej wersji Produktu. Jeśli powyższe opcje nie są uzasadnione z handlowego punktu widzenia, wówczas Smartstock może wypowiedzieć Klientowi prawo do korzystania z Produktu, a następnie zwróci mu wszystkie zapłacone zaliczki za niewykorzystane prawa wynikające z Subskrypcji.

D. Zobowiązania.

W przypadku pojawienia się roszczeń określonych w postanowieniach zawartych w pkt 8 Regulaminu Strony mają obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym drugą stronę.

Strona ubiegająca się o ochronę musi przekazać drugiej stronie wyłączną kontrolę nad prowadzeniem obrony i nad ewentualnym zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia oraz udzielić drugiej stronie uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia.

Strona zapewniająca ochronę zwróci drugiej stronie uzasadnione wydatki bieżące wynikające z udzielenia takiej pomocy oraz wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody. Przysługujące stronom odpowiednie prawa do obrony oraz zasądzone lub uzgodnione płatności (lub z ugody, którą druga strona zaakceptuje) na mocy tego punktu zastępują wszelkie wynikające z przepisów prawa stanowionego lub powszechnego uprawnienia do rekompensaty lub zabezpieczenia (ang. indemnification rights) lub podobne uprawnienia. Ponadto strony zrzekają się wykonania takich praw wynikających z przepisów prawa powszechnego lub stanowionego.

9. Ograniczenie odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że prognozowanie popytu i rekomendacja zatowarowania nie może dokładnie przewidzieć, co stanie się z biznesem Klienta w nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach czy latach – z tego powodu Usługi Dature dostarczają jedynie szacunki generowane przez algorytmy zaimplementowane w Produkcie.

W konsekwencji Smartstock nie gwarantuje dokładności treści dostarczanych przez Usługę Dature i nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Produktu, w tym generowanych rekomendacji i prognoz.

A. Ograniczenie.

Łączna odpowiedzialność każdej ze stron z tytułu wszelkich roszczeń wynikających wobec korzystania bądź świadczenia Usług Dature jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie w maksymalnej wysokości kwoty uiszczonej na mocy niniejszej Umowy za Usługi Dature w okresie 12 miesięcy przed powstaniem przyczyny roszczenia; z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku łączna odpowiedzialność żadnej strony z tytułu żadnych Usług Dature nie przekroczy kwoty zapłaconej za te Usługi Dature w Okresie Obowiązywania Subskrypcji.

Odpowiedzialność Smartstock za Produkty oferowane bezpłatnie jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie w maksymalnej wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

B. Wyłączenie odpowiedzialności.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za utratę przychodów ani odszkodowania retorsyjne, specjalne lub wynikające m.in. ze szkód pośrednich, szczególnych, ubocznych lub wtórnych, ani za utracone korzyści lub przychody, za przerwy w prowadzeniu działalności ani za utratę informacji handlowych, nawet jeśli została powiadomiona o możliwości ich wystąpienia lub były one możliwe do przewidzenia w uzasadnionym zakresie.

Ponadto Smartstock nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z:

I. podaniem przez Klienta niepoprawnych danych na etapie Zamówienia lub w trakcie korzystania z Usług Dature;

II. korzystaniem przez Klienta lub jego Użytkowników Końcowych z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami w tym za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem danych autoryzujących lub udostępnieniem przez Klienta tych danych osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania;

III. niemożliwością prawidłowego korzystania z Usług Dature w związku ograniczeniami technicznymi, w tym szybkością przesyłania danych lub niewłaściwym działaniem urządzenia, z których korzysta Użytkownik Końcowy;

IV. brakiem dostępu do Usług z przyczyn niezależnych od Smartstock.

C. Wyjątki od ograniczeń.

Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w tym punkcie obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, jednak nie mają zastosowania do: (1) zobowiązań stron w zakresie obrony przed roszczeniami ani do (2) naruszeń praw własności intelektualnej przysługujących drugiej stronie.

10. Bezpieczeństwo danych powierzonych Smartstock w związku ze świadczeniem usług w ramach Usług Dature.

A. Dane Klienta.

Dane niezbędne do świadczenia Usług Dature pozostają własnością Klienta, który jest ich Administratorem.

Po upływie 7 dni od rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Dature dane wprowadzane przez Klienta są bezpowrotnie kasowane, bez możliwości ich odzyskania.

B. Dane dotyczące Użytkownika.

Dane dotyczące Użytkowników Końcowych korzystających z Usług Dature wprowadzone do Konta i umożliwiające ich identyfikację będą przechowywane przez Smartstock zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w szczególności z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Dane Użytkowników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:

I. udzielenia dostępu do Usług Dature na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wobec umowy na korzystanie z Usług Dature przez okres nie dłuższy niż czas świadczenia usług lub ważności uprawnień dostępu Użytkownika;

II. rozpatrywania reklamacji lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres przedawnienia stosownych roszczeń;

III. realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres wskazany w przepisach prawa;

IV. sporządzania statystyk lub poprawy jakości świadczonych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO nie dłużej niż przez okres świadczenia usług.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Smartstock danych Użytkownika Końcowego oraz jest zobowiązany powiadomić poszczególnych Użytkowników korzystających z Usług Dature o przetwarzaniu ich danych przez Smartstock oraz o warunkach korzystania z Usług Dature. Podanie danych dotyczących Użytkownika Końcowego są niezbędne do udzielenia dostępu do Usługi Dature.

C. Dostęp do danych

Poza Smartstock dostęp do danych mogą uzyskać również zewnętrzni dostawcy oprogramowania, sieci, hostingu i każdej usługi niezbędnej do świadczenia Usług Dature, do przesyłania informacji za pośrednictwem serwera w celach statystycznych w celu zaoferowania Klientowi lub Użytkownikowi lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji oraz nawigacji. Dane mogą być udostępnione również innym podmiotom niż wskazane powyżej, które posiadają uprawnienie dostępu wynikające z obowiązujących przepisów prawa np. organom publicznym.

D. Zabezpieczenie danych

Wszystkie dane przechowywane przez Smartstock są chronione i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Smartstock).

Dane będą przechowywane przez Smartstock na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa danych.

E. Prawa Użytkownika Końcowego wobec przetwarzania jego danych

Użytkownikowi Końcowemu wobec przetwarzania danych go dotyczących, a które mogą stanowić przedmiot ochrony danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług Dature, mogą być zgłaszane na warunkach świadczenia usług wsparcia lub na:

I. adres e-mail: biuro@dature.cloud

II. lub pisemnie na adres Smartstock (ul. Królowej Jadwigi 43 61-871 Poznań)

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu zwrotnego, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

W sytuacji, gdy zgłoszenie nie jest objęte wsparciem technicznym będzie rozpatrywane przez Smartstock w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

12. Postanowienia końcowe.

A. Powiadomienia Stron.

Powiadomienia muszą mieć formę pisemną, chyba że warunki Zamówienia lub Regulaminu dopuszczają inną formę. Za datę doręczenia powiadomienia będzie uznawana data odbioru korespondencji pod podanym adresem, data pocztowego poświadczenia odbioru, data przesłania wiadomości e-mail lub data poświadczenia odbioru poczty kurierskiej lub faksu. Powiadomienia pisemne kierowane do Smartstock należy przesyłać na adres:

Smartstock Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43
61-871 Poznań
e-mail: biuro@dature.cloud

Powiadomienia do Klienta będą przesłane na adres wskazany przez niego w Zamówieniu Klienta jako adres kontaktowy na potrzeby przesyłania powiadomień. Smartstock może przesyłać Klientowi powiadomienia i inne informacje pocztą elektroniczną lub w innej formie elektronicznej.

B. Przeniesienia praw i obowiązków.

Klient nie może przenosić praw ani zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości ani w części ani dokonać przeniesienia licencji bez zgody Smartstock.

Strony zgodnie ustalają, iż Smartstock jest uprawniony do przeniesienia całości lub też części, w zakresie i w czasie wedle własnego wyboru, praw i obowiązków na jakąkolwiek osobę trzecią, bez obowiązku uzyskania jakiejkolwiek zgody ze strony Klienta. Smartstock ma obowiązek pisemnego poinformowania Klienta o przeniesieniu całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

C. Rozłączność postanowień.

Jeśli którakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

D. Odstąpienie od postanowień.

Niemożność wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej warunków korzystania z usług Dature nie oznacza zrzeczenia się wykonania przysługujących praw.

E. Brak stosunku przedstawicielstwa.

Niniejszy Regulamin nie prowadzi do powstania przedstawicielstwa, spółki ani przedsiębiorstwa typu joint venture.

F. Prawa osób trzecich.

Żadna osoba trzecia nie jest beneficjentem dotyczących warunków korzystania z Usługi Dature.

G. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów.

Warunki dotyczące korzystania przez Klienta z Usług Dature podlegają prawu Polskiemu. Wszelkie spory wynikające z warunków korzystania z Usług Dature będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Smartstock.

H. Całość umowy.

Niniejszy Regulamin jak i Zamówienie oraz pozostałe połączone warunki dotyczące korzystania z Usług Dature stanowią całość porozumienia dotyczącego przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie przeszłe lub bieżące ustalenia poczynione w tym zakresie. W przypadku sprzeczności między postanowieniami dokumentów wymienionych w Regulaminie, w stosunku do których pozostałe postanowienia zawarte w tych dokumentach nie wskazują wyraźnie sposobu ich rozstrzygania, dokumenty te mają moc rozstrzygającą w następującej kolejności: (1) Niniejszy Regulamin wraz z Zamówieniem Klienta, (2) Warunki Dotyczące Usług Wsparcia Technicznego, (3) odpowiednie Szczegóły Oferty oraz (4) wszelkie inne dokumenty wymienione w Regulaminie lub Zamówieniu.

I. Zachowanie mocy obowiązującej.

Postanowienia punktów 1, 4, 5.c, 5.e, 7, 8, 9 oraz 10 niniejszego Regulaminu umowy będą obowiązywać także po wypowiedzeniu albo wygaśnięciu umowy o korzystanie z Usług Dature.

J. Siła wyższa.

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek niewykonanie postanowień wynikające z przyczyn, na które ta strona nie ma realnego wpływu (takich jak pożar, wybuch, awaria zasilania prądem elektrycznym, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, strajk, embargo, negocjacje między pracodawcą a pracownikami, działania organów państwowych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, w tym cyberterroryzmu, zdarzenia losowe, działania lub zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, działania lub zaniechania organów rządowych lub jednostek administracyjnych, w tym uchwalenie ustawy lub ustanowienie przepisów lub innych aktów prawnych wpływających na świadczenie Usług Dature). Niniejszy punkt nie ma jednak zastosowania do zobowiązań płatniczych Klienta.